O společnosti

Historie společnosti

Současná společnost Apollon Property a.s. je pokračovatelem dlouholetých obchodních a investičních aktivit předcházejících, postupně do současné právní formy transformovaných, investičních fondů Apollon Property, jejichž počátek sahá až do roku 2008:

  • Původní společnost Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, 779 00 Olomouc, IČ: 28921381 byla založena zakladatelskou listinou dne 16.12.2008 jako tzv. speciální fond kvalifikovaných investorů ve formě uzavřeného investičního fondu ve smyslu tehdejšího zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. Povolení k činnosti investičního fondu obdržela společnost na základě rozhodnutí České národní banky č.j.: 2009/2514/570, Sp/2009/62/571 ze dne 15.4.2009, jež nabylo právní moci dne 15.4.2009. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 3.7.2009. Tento fond byl založen, aby jakožto regulovaný subjekt kolektivního investování poskytl stabilní, bezpečnou a současně výhodnou a efektivní platformu pro zhodnocení kapitálu investovaného především do nemovitostního portfolia.

  • Základ nemovitostního portfolia byl vytvořen v průběhu let 2010 a 2011. Postupnou transformací byla vybudována samostatná majetková a vlastnická struktura, která je dále rozvíjena až do současnosti.

  • Po účinnosti nového zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, došlo v roce 2015 k přeměně společnosti Apollon Property z uzavřeného investičního fondu na investiční fond ve formě akciové společnosti s proměnlivým základním kapitálem, což byla otevřená fondová struktura vycházející z běžné akciové společnosti umožňující však flexibilní vstup a výstup dalších finančních investorů prostřednictvím prodeje a odkupu tzv. investičních akcií. Společnost Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. v rámci této své transformace vydala dva druhy akcií – kromě tzv. zakladatelských akcií i tzv. investiční akcie určené právě pro finanční investory. Za účelem otevření se společnosti dalším finančním investorům byl v roce 2015 uskutečněn další významný krok v podobě přijetí všech tehdejších investičních akcií společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu cenných papírů, a to na Burze cenných papírů Praha, a.s.

  • Dalším krokem vývoje a průběžné flexibilní optimalizace investiční struktury byla transformace do formy otevřeného podílového fondu prostřednictvím fúze sloučením s Apollon Property otevřený podílový fond, sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, IČ (NID): 75160200, a to s právními účinky ke dni 22.12.2017. V důsledku této fúze sloučením došlo k zániku společnosti Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. a veškeré její jmění se stalo součástí jmění ve fondu Apollon Property otevřený podílový fond. Důvodem této transformace byla zejména optimalizace investiční struktury původního, fúzí zaniklého fondu Apollon Property otevřený podílový fond, včetně snížení administrativní zátěže a snížení nákladů, a přizpůsobení investiční struktury měnícím se potřebám investorů a nové zákonné úpravě regulace kolektivního investování.

  • Jako fond kvalifikovaných investorů ve formě otevřeného podílového fondu Apollon Property působil do 1.7.2021, kdy došlo k jeho opětovné přeměně na fond kvalifikovaných investorů v právní formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem Apollon Property SICAV a.s., sídlem Žerotínovo nám. 218/5, 779 00 Olomouc, IČ: 10997296.

  • Ke dni 1.8.2021 došlo k finální transformaci podnikání společnosti do současné podoby, když společnost Apollon Property a.s. k tomuto dni přestala být investičním fondem ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech v platném znění a již nadále nepodléhá právnímu režimu tohoto zákona. Akcie společnosti Apollon Property a.s. nejsou veřejně obchodovány na regulovaných trzích.