Investování fondu

Základním investičním cílem fondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb, zajistit dlouhodobý rozvoj fondu, jeho růst a upevnění stabilní pozice na trhu.

Fond v souladu se svojí investiční strategií investuje především do aktiv nemovité povahy, ať již mající formu věcí nemovitých, akcií, podílů resp. jiných forem účastí na nemovitostních a obchodních společnostech, movitých věcí a jejich souborů a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů.

Fond se bude nadále zaměřovat zejména na přímé investice do nemovitostí na území EU, a to hlavně v rámci České republiky, a jejich následný pronájem či prodej. Fond plánuje v blízké době navázat a rozvíjet užší spolupráci s předními developerskými společnostmi, které by pro fond realizovali na zakázku projektovou výstavbu nájemních bytů dále rozšiřujících nemovitostní portfolio v majetku fondu.

Financování investičních projektů fondu bude konstruováno jako kombinace vlastních prostředků fondu (equity) získaných od investorů fondu a prostředků z klasického bankovního financování. Potenciálním investorům budou vždy dostupné informace a dokumenty v souladu se zákonem a statutem fondu potřebné pro zodpovědné uvážení investice.

Právní upozornění: Žádné informace uveřejněné na těchto internetových stránkách nejsou veřejnou nabídkou, veřejným návrhem smlouvy, veřejnou výzvou k úpisu podílových listů či jiných cenných papírů nebo k odkupu podílových listů či jiných cenných papírů, nabídkou investic do fondu a nelze je za takové považovat, pokud tak nebudou výslovně označeny. Informace uveřejněné na těchto stránkách mají obecnou povahu a mohou být do určité míry zjednodušeny, neboť mají sloužit výhradně k vytvoření obecné a základní představy o dané otázce či tématu. Povinně zveřejňované informace a dokumenty pro potenciální i stávající investory a další subjekty budou zvláště poskytnuty v rozsahu, ve formě, lhůtách a způsobem stanovených příslušnými právními předpisy a statutem fondu.