O fondu

Apollon Property otevřený podílový fond je fondem zapsaným v seznamu podílových fondů vedeném Českou národní bankou dle ust. § 597 písm. b) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, obhospodařovaným investiční společností AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 27437558.

Apollon Property otevřený podílový fond je fondem kvalifikovaných investorů ve formě otevřeného podílového fondu shromažďujícím peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci pro společné investování od více tzv. kvalifikovaných investorů, tj. osob uvedených v § 272 odst. 1 zák. č 240/2013 Sb., a to osob fyzických i právnických, tuzemských i zahraničních, privátních i profesionálních institucionálních investorů. Tyto prostředky a věci jsou pak investovány v souladu s investiční strategií fondu uvedenou ve statutu fondu.

Dle ust. § 103 zák. č. 240/2013 Sb. nemá fond Apollon Property otevřený podílový fond tzv. právní osobnost. Ve smyslu ust. § 102 odst. 1 zák. č. 240/2013 Sb. je Apollon Property otevřený podílový fond tvořen jměním, kdy vlastnické právo k majetku v podílovém fondu náleží společně všem podílníkům fondu, a to v poměru podle hodnoty jimi vlastněných podílových listů vydaných fondem. Vlastnická práva k majetku ve fondu Apollon Property otevřený podílový fond dle ust. § 102 odst. 2 zák. č. 240/2013 Sb. vykonává vlastním jménem a na účet fondu Apollon Property otevřený podílový fond jeho obhospodařovatel, tj. společnost AMISTA investiční společnost, a.s., přičemž dle ust. § 105 zák. č. 240/2013 Sb. platí, že vyžaduje-li právní předpis nebo právní jednání údaje o vlastníkovi, nahradí se údaje o všech podílnících označením podílového fondu a údaji o obhospodařovateli tohoto podílového fondu.

Historie fondu

Fond Apollon Property otevřený podílový fond byl vytvořen dne 26.4.2017 rozhodnutím společnosti AMISTA investiční společnost, a.s. jakožto obhospodařovatele, a to původně pod názvem Patronus dvacátý třetí otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s. Dne 30.4.2017 byl fond zapsán do seznamu podílových fondů vedeného Českou národní bankou dle ust. § 597 písm. b) zákona č. 240/2013 Sb.

S účinností ke dni 22.12.2017 byl s fondem Apollon Property otevřený podílový fond sloučen fond kvalifikovaných investorů Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, 779 00 Olomouc, IČ: 28921381. V důsledku této fúze sloučením došlo k zániku společnosti Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. a veškeré její jmění se stalo součástí jmění ve fondu Apollon Property otevřený podílový fond. Důvodem této transformace byla zejména optimalizace investiční struktury původního, fúzí zaniklého fondu Apollon Property otevřený podílový fond, včetně snížení administrativní zátěže a snížení nákladů, a přizpůsobení investiční struktury měnícím se potřebám investorů a nové zákonné úpravě regulace kolektivního investování.

Nynější fond Apollon Property otevřený podílový fond je tak pokračovatelem investičních aktivit původního, fúzí zaniklého fondu Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., jejichž počátek sahá až do roku 2008:

  • Původní společnost Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. byla založena zakladatelskou listinou dne 16.12.2008 jako tzv. speciální fond kvalifikovaných investorů ve formě uzavřeného investičního fondu ve smyslu tehdejšího zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. Povolení k činnosti investičního fondu obdržela společnost na základě rozhodnutí České národní banky č.j.: 2009/2514/570, Sp/2009/62/571 ze dne 15.4.2009, jež nabylo právní moci dne 15.4.2009. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 3.7.2009.
  • Společnost byla založena, aby jakožto regulovaný subjekt kolektivního investování poskytla stabilní, bezpečnou a současně výhodnou a efektivní platformu pro zhodnocení kapitálu investovaného především do nemovitostního portfolia.
  • Základ nemovitostního portfolia byl vytvořen v průběhu let 2010 a 2011. Postupnou transformací byla vybudována samostatná majetková a vlastnická struktura, která byla dále rozvíjena, v současné době již v rámci podílového fondu Apollon Property otevřený podílový fond.
  • Po účinnosti nového zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, došlo v roce 2015 k transformaci společnosti Apollon Property z uzavřeného investičního fondu na investiční fond ve formě akciové společnosti s proměnlivým základním kapitálem, což byla otevřená fondová struktura vycházející z běžné akciové společnosti umožňující však flexibilní vstup a výstup dalších finančních investorů prostřednictvím prodeje a odkupu tzv. investičních akcií. Společnost Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. v rámci této své transformace vydala dva druhy akcií – kromě tzv. zakladatelských akcií i tzv. investiční akcie určené právě pro finanční investory. Za účelem otevření se společnosti dalším finančním investorům byl v roce 2015 uskutečněn další významný krok v podobě přijetí všech tehdejších investičních akcií společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu cenných papírů, a to na Burze cenných papírů Praha, a.s.
  • Dovršením vývoje a průběžné flexibilní optimalizace investiční struktury byla právě transformace do formy otevřeného podílového fondu prostřednictvím fúze sloučením s Apollon Property otevřený podílový fond, a to s právními účinky ke dni 22.12.2017.

Dohled nad činností fondu

Apollon Property otevřený podílový fond ze zákona povinně podléhá dohledu České národní banky

Obhospodařovatel a administrátor fondu

Obhospodařovatelem a současně administrátorem fondu je AMISTA, investiční společnost, a.s., což je renomovaná investiční společností specializující se na strukturování, vytváření, obhospodařování a administraci fondů kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění. Tato investiční společnost spravuje nejširší portfolio fondů kvalifikovaných investorů v České republice. Zaměřuje se na poskytování profesionálních služeb klientům z řad významných českých i zahraničních investorů do nemovitostí a dalších aktiv. Více informací k investiční společnosti je možné získat též zde: www.amista.cz.

Jako obhospodařovatel fondu AMISTA, investiční společnost, a.s. zajišťuje zejména komplexní řízení investic a rizik. Jako administrátor fondu pak provádí činnosti spojené s vydáváním, výměnou a odkupem cenných papírů a nabízením investic do fondu, vedením účetnictví, stanovováním aktuální hodnoty cenných papírů, reportingem investorům, ČNB a dalším subjektům, oceňováním majetku a dluhů fondu a dalšími službami nezbytnými pro řádný provoz fondu.

Depozitář fondu

Funkci depozitáře společnosti vykonává Česká spořitelna, a.s.

Úlohou depozitáře je opatrovat majetek fondu a provádět související kontrolní činnosti, v rámci kterých zejména eviduje a kontroluje finanční pohyby. Svoji činnost depozitář provádí v zájmu fondu a jeho investorů.

Auditor fondu

Audit pro fond zajišťuje společnost Kreston A&CE Audit, s.r.o.

V rámci požadavku na transparentní hospodaření fondu jsou účetní závěrky ověřovány nezávislým auditorem, reportovány České národní bance a zpřístupňovány investorům fondu.